SvF habilitačné konania

RNDr. Jana Dadová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Jana Dadová, PhD.
Institut environmentálního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava-Poruba, Česká republika
Názov habilitačnej prednášky:
Environmentálne riziká v oblasti Cu-ložiska Ľubietová
Názov habilitačnej práce:
Ťažké kovy v životnom prostredí montánnej krajiny na príklade vybraných rudných ložísk
Študijný odbor:
4.3.2 environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
zasadacia miestnosť SvF TUKE (m.č. 241), dňa 17.mája 2016 o 13,00h.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Zverejnené 3.5.2016 v denníku Korzár v znení:

Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 17.5.2016 o 13.00h sa na SvF TUKE, Vysokoškolská 4, Košice, m.č.241, uskutoční obhajoba habilitačnej práce RNDr. Jany Dadovej, PhD., zamestnankyne Inštitútu environmentálneho inžinierstva, Vysokej školy banskej Technickej univerzity Ostrava-Poruba s názvom „Ťažké kovy v životnom prostredí montánnej krajiny na príklade vybraných rudných ložísk“ a habilitačná prednáška na tému „Environmentálne riziká v oblasti Cu-ložiska Ľubietová“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.1.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach Ing. Jozef Hančulák, PhD.
Ústav geotechniky SAV prof. Ing. Marián Marschalko, Ph.D.
(zahraničný odborník)
VŠB TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predsedníčka:
prof. RNDr. Nadežda Števulová
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Členovia:
prof. Ing. Dagmar Samešová, CSc.
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (zahraničný odborník)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita J.E.Purkyňe v Ústi nad Labem

prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.6.2016