RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

Display portlet menu

RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Názov habilitačnej prednášky:
Environmentálne aspekty imobilizácie kontaminantov v pôdnom prostredí
Názov habilitačnej práce:
Inaktivácia kontaminantov v pôdnom prostredí
Študijný odbor:
4.3.2 environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť SvF TUKE (m.č. 247), dňa 24.10.2018 o 9.00 hod.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.
SvF TUKE prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
FB a P SPU Nitra prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
FŽP UJEP Ústí/nad Labem, ČR
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda :
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
SvF TUKE

Členovia:
prof. RNDr. Peter Andráš, PhD.
FPV UMB B.Bystrica

prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
FEE TU Zvolen
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou od 1.11.2018