Ing. Tomáš Mandičák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Tomáš Mandičák, PhD.
Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Miera využívania BIM a dopad na ekonomiku stavebných projektov
Názov habilitačnej práce:
Vplyv využívania BIM na kľúčové ukazovatele výkonnosti stavebných projektov v kontexte ekonomickej udržateľnosti
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
stavebníctvo
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10. 11. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Martin Decký
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
Fakulta stavební, VUT Brno (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, Management stavebnictví)
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.
EU Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor ekonómia a manažment)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

Členovia:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Civil Engineering Faculty, Cracow University of Technology, Krakov, Poľsko (zahraničná odborníčka, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor stavebníctvo (construction management))

doc. Ing. Vít Motyčka, Ph.D.
FSt VUT Brno (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, obor technologie staveb)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: