Ing. Slávka Harabinová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Slávka Harabinová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Slávka Harabinová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Analýza a posúdenie stability svahov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Mendelova univerzita v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske stavby lesnícke a krajinárske)

doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
FBERG TU v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta na VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, odbor geotechnika)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
Ústav geotechniky, SAV Košice (pôsobí na SAV, významný odborník, odbor geotechnika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: