Ing. Slávka Harabinová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Slávka Harabinová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Slávka Harabinová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Vplyv parametrov šmykovej pevnosti zemín na výsledný stupeň stability svahu
Názov habilitačnej práce:
Analýza a posúdenie stability svahov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 20.04.2022 o 13.30 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Slávky Harabinovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave inžinierskeho staviteľstva SvF TUKE, na tému „Vplyv parametrov šmykovej pevnosti zemín na výsledný stupeň stability svahu“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Analýza a posúdenie stability svahov“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 28.03.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Mendelova univerzita v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske stavby lesnícke a krajinárske) doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
FBERG TU v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta na VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, odbor geotechnika)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
Ústav geotechniky, SAV Košice (pôsobí na SAV, významný odborník, odbor geotechnika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2022