Ing. Róbert Šoltýs, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Róbert Šoltýs, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
 
Názov habilitačnej práce:
Experimentálna dynamika lanových konštrukcií
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ján Benčat, CSc. (emeritný profesor)
SvF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

hosť. prof. doc. Ing. FEng. Alexander Tesár, PhD., DrSc.
Inžinierska kancelária TESÁR & PARTNER, Bratislava (významný odborník z praxe, pôsobí v oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb)

prof. Ing. Michal Polák, CSc.
FSv ČVUT v Prahe, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor teória inžinierskych konštrukcií a materiálov)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM, AVČR, Praha, ČR (vedúci vedecký pracovník, pôsobí na AVČR, významný odborník, pôsobí v oblasti teoretickej a aplikovanej mechaniky)

prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
SvF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: