Ing. Natália Junáková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Natália Junáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Natália Junáková, PhD.
Stavebná fakulta TUKE, Ústav environmentálneho inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie dnových sedimentov v stavebníctve
Názov habilitačnej práce:
Štúdium vlastností dnových sedimentov a možností ich ďalšieho využitia v stavebníctve
Študijný odbor:
4.3.2 environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
zasadacia miestnosť SvF TUKE (m.č. 247), dňa: 15.05.2018
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
dňa: 30.04.2018 v regionálnom denníku Korzár
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14.03.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta chemická ,Vysoké učení technické v Brně doc. Vojtěch Václavík, PhD.
Fakulta hornicko-geologická VŠB TU Ostrava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predsedníčka:
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
prof. Ing. Danica Fazekašová ,PhD.
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.6.2018