Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marcela Spišáková, PhD.
Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy kvantifikácie vzniku stavebných a demolačných odpadov
Názov habilitačnej práce:
Výskum nakladania so stavebnými a demolačnými odpadmi v kontexte udržateľného a cirkulárneho stavebníctva
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
stavebníctvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaM SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 21.03.2024 o 09.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Marcely Spišákovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TUKE, na tému „Metódy kvantifikácie vzniku stavebných a demolačných odpadov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Výskum nakladania so stavebnými a demolačnými odpadmi v kontexte udržateľného a cirkulárneho stavebníctva“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 29.02.2024
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
13. 11. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Alena Sičáková, PhD.
SvF TU v Košiciach (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor stavebníctvo) doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT Praha (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor stavebníctvo) doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
HGF VŠB TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor stavebníctvo)

Členovia:
rof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Civil Engineering Faculty, Cracow University of Technology, Krakov, Poľsko (zahraničná odborníčka, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor stavebníctvo (construction management))

doc. Ing. Vít Motyčka, Ph.D.
FSt VUT Brno (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, obor technologie staveb)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.04.2024