Ing. Július Strigáč, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Július Strigáč, PhD.
Považská cementáreň a.s. Ladce
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie priemyselných odpadov a vedľajších produktov v cement obsahujúcich zmesiach
Názov habilitačnej práce:
Environmentálne aspekty spojené s výrobou a aplikáciou cementov
Študijný odbor:
4.3.2 environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
zasadacia miestnosť SvF TUKE (m.č. 247), dňa: 24.10.2017 o 13:00
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
dňa 11.10.2017 v regionálnom denníku Korzár
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
7.12.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Fakulta prírodných vied UMB B.Bystrica prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
Fakulta chemická ,Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Vojtech Václavík, PhD
Fakulta hornicko-geologická VŠB TU Ostrava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predsedníčka:
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Ústav architektúry a stavebníctva SAV Bratislava

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2017