Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP

Display portlet menu

Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Vplyv užívateľských kritérií na efektívnosť stavieb na báze dreva
Názov habilitačnej práce:
Štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
stavebníctvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 27.10.2021 o 14.30 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jozefa Švajlenku, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP, odborného asistenta na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TUKE, na tému „Vplyv užívateľských kritérií na efektívnosť stavieb na báze dreva“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 08.10.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
18.06.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo) doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor stavebníctvo) doc. Ing. Vít Motyčka, Ph.D.
FSt VUT Brno (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, obor technologie staveb)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor stavebníctvo)

Členovia:
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
DF TU vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor drevostavby)

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor stavebníctvo)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.03.2022