Ing. Jozef Junák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jozef Junák, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Inovatívny prístup k využitiu betónového recyklátu pri výrobe betónu
Názov habilitačnej práce:
Možnosti využitia druhotných materiálov pri výrobe betónových zmesí
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
30. júna 2020 o 13,00 hod. na SvF TUKE, Vysokoškolská 4, Košice, m.č. 228
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 18. marca 2020 o 13,00 hod. sa na SvF TUKE, Vysokoškolská 4, Košice, m.č. 247 uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Jozefa Junáka, PhD., zamestnanca Ústavu environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TU v Košiciach s názvom Možnosti využitia druhotných materiálov pri výrobe betónových zmesí a habilitačná prednáška na tému: „Inovatívny prístup k využitiu betónového recyklátu pri výrobe betónu“.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a Príkaz rektora TUKE č. 04/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom COVID-19 zo dňa 9.3.2020 sa  18.03. o 13:00 neuskutoční obhajoba habilitačnej práce  a habilitačná prednáška Ing. Jozefa Junáka, PhD.
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 30. júna 2020 o 13,00 hod. sa na SvF TUKE, Vysokoškolská 4, Košice, m.č. 228 uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Jozefa Junáka, PhD., zamestnanca Ústavu environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TU v Košiciach s názvom Možnosti využitia druhotných materiálov pri výrobe betónových zmesí a habilitačná prednáška na tému: „Inovatívny prístup k využitiu betónového recyklátu pri výrobe betónu“.
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 13.06.2020
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14.10.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Martin Palou
USTARCH SAV Bratislava (pôsobí na SAV vo funkcii profesora) prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. FEE TU Zvolen (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora) doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. HGF VŠB TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. Nadežda Števulová, CSc.
SvF TUKE (predsedníčka) (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
FM PU Prešov (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
FS VUT Brno, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
Vedecká rada Stavebnej fakulty TUKE zo dňa 01. 07. 2020 neschválila návrh na udelenie titulu docent.