Ing. František Vranay, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. František Vranay, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Aplikácia tepelných čerpadiel v systéme výroby tepla a chladu do objektov
Názov habilitačnej práce:
Optimalizácia spotreby energie pri vybratých budovách, pri prechode na obnoviteľné zdroje
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
pozemné stavby
Miesto konania:
24.03.2021 o 13.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 24.03.2021 o 13.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Františka Vranaya, PhD., odborného asistenta na Ústave pozemného staviteľstva SvF TUKE, na tému „Aplikácia tepelných čerpadiel v systéme výroby tepla a chladu do objektov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Optimalizácia spotreby energie pri vybratých budovách, pri prechode na obnoviteľné zdroje“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 05.03.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.11.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jiří Hirš, PhD.
FAST VUT Brno, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov) prof. Ing. Ján Takács, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov) Ing. Ladislav Piršel, PhD.
ALOCONS Bratislava (odborník z praxe, pôsobí vo vednej oblasti pozemné stavby - zelené budovy)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
 prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)

členovia:
prof. Ing. Karel Kabele, Ph.D.
FAST ČVUT Praha, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov)

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.04.2021