Ing. Eva Singovszká, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Eva Singovszká, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Aplikácia multikriteriálneho hodnotenia vzájomnej interakcie polutantov v systéme povrchová voda/dnové sedimenty
Názov habilitačnej práce:
Inovatívne prístupy k hodnoteniu environmentálnych rizík v povodiach východného Slovenska
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
environmentálne inžinierstvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 07.07.2021 o 9.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Evy Singovszkej, PhD., odbornej asistentky na Ústave environmentálneho inžinierstva SvF TUKE, na tému „Aplikácia multikriteriálneho hodnotenia vzájomnej interakcie polutantov v systéme povrchová voda/dnové sedimenty“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Inovatívne prístupy k hodnoteniu environmentálnych rizík v povodiach východného Slovenska“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 18.06.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2020 - žiadosť
22.07.2020 - prerušené habilitačné konanie, 1.3.2021 - lehota na odstránenie nedostatkov, 24.2.2021 - habilitačné konanie obnovené
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
FEE TU vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor environmentálne inžinierstvo) prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
ÚTOK LDF, MU v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor tvorba a ochrana krajiny) prof. Ing Vojtech Dirner, CSc.
FPV UMB v Banskej Bystrici (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor ochrana životného prostredia)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor environmentálne inžinierstvo)

Členovia:
prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
OF EU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor environmentalistika)

doc. Ing. Vojtech Václavík, Ph.D.
HGF VŠB TU v Ostrave, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docent, odbor environmentálne inžinierstvo)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.07.2021