Ing. Eva Panulinová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Eva Panulinová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Teória rizika ako nástroj na riešenie vybraného problému v inžinierskom staviteľstve
Názov habilitačnej práce:
Implementácia systému manažérstva rizika do oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 02.07.2021 o 14.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Evy Panulinovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave inžinierskeho staviteľstva SvF TUKE, na tému „Teória rizika ako nástroj na riešenie vybraného problému v inžinierskom staviteľstve“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Implementácia systému manažérstva rizika do oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 18.06.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.11.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor manažment rizika) prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
SvF STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor geotechnika) doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
FAST VŠB-TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor doprava)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

členovia:
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. MPH.
LF UK BA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor hluk, životné prostredie)

doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
FSv ČVUT Praha, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor doprava)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.07.2021