Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Posudzovanie udržateľnosti budov
Názov habilitačnej práce:
Posudzovanie udržateľnosti rodinných domov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
pozemné stavby
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 01.07.2021 o 15.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Evy Krídlovej Burdovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave environmentálneho inžinierstva SvF TUKE, na tému „Posudzovanie udržateľnosti budov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posudzovanie udržateľnosti rodinných domov“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 17.06.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
DF TU vo Zvolene (pôsobí na VŠ vo funkcii profesor, odbor drevostavby) doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
FAD STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii docent, odbor pozemné stavby) doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.
SvF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii docent, odbor pozemné stavby)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
SvF TU v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)

Členovia
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph. D.
FAST VUT v Brne, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)

doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD.
SvF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii docent, odbor pozemné stavby)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.07.2021