Ing. Erika Dolníková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Erika Dolníková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Názov habilitačnej prednášky:
Simulačné metódy v svetelnej technike
Názov habilitačnej práce:
Využitie simulačných nástrojov na predikciu svetelnej pohody v budovách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
pozemné stavby
Miesto konania:
24.03.2021 o 10.00 h prostredníctvom videokonferencie v zasadacej miestnosti dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 24.03.2021 o 10.00 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Eriky Dolníkovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave pozemného staviteľstva SvF TUKE, na tému „Simulačné metódy v svetelnej technike“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Využitie simulačných nástrojov na predikciu svetelnej pohody v budovách“. Miesto konania: TUKE, SvF, zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Inzerát uverejnený v denníku Korzár 05.03.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.11.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.
FSv VUT Brno, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby) doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.
SvF ŽU Žilina (pôsobí na VŠ vo funkcii docent, odbor pozemné stavby) doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.
SjF TUKE (pôsobí na VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí vo funkcii docent, oblasť životné prostredie a pracovné prostredie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
SvF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby - technické zariadenie budov)

členovia:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
SvF STUBA (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor pozemné stavby)

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.
ÚSTARCH SAV Bratislava (pôsobí na SAV vo funkcii docenta, odbor pozemné stavby)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.04.2021