doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Synergický efekt podnikovej informačnej podpory a riadenia životného cyklu priemyselných podnikov v digitálnej dobe
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH oznamuje podľa § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, že 13. 2. 2020 o 9.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslavy Kádárovej, PhD., docentky na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF TUKE, na tému „Synergický efekt podnikovej informačnej podpory a riadenia životného cyklu priemyselných podnikov v digitálnej dobe“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
15. 11. 2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor HK a IK: priemyselné inžinierstvo) prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MTF STU v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor HK a IK: priemyselné inžinierstvo) prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor HK a IK: priemyselné inžinierstvo)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor HK a IK: priemyselné inžinierstvo)

členovia:
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c.
WBMiI ATH w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, Poľsko (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti priemyselné inžinierstvo)

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor HK a IK: ekonomika a manažment podniku)

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
FMT VŠB - TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti riadenie priemyselných systémov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.11.2020 vymenovaná za profesorku prezidentkou SR