doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Názov inauguračnej prednášky:
Simulácia výroby využitím konceptu digitálneho dvojčaťa
Študijný odbor:
5.2.52 priemyselné inžinierstvo
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Zverejnenie inauguračnej prednášky: Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 24. novembra 2016 o 11.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Trebuňu, PhD., docenta Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Simulácia výroby využitím konceptu digitálneho dvojčaťa“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
17. 10. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
SjF ŽU v Žiline
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
SjF TUKE
- zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. (predseda)
SjF TUKE
- zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
SjF ŽU v Žiline
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h. c.
ATH Bielsko-Biala, Poľsko
- zahraničný odborník
Prehľad plnenia minimálnych kritérií Sjf TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.5.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora