doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Michal Puškár, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Výskum a vývoj nízkoteplotného spaľovania motorov pre aplikáciu udržateľných palív
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
energetické stroje a zariadenia
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 7. marca 2024 o 10.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Michala Puškára, PhD., docenta na Katedre konštrukčného a dopravného inžinierstva SjF TUKE, na tému „Výskum a vývoj nízkoteplotného spaľovania motorov pre aplikáciu udržateľných palív“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár - východné Slovensko) dňa 15. 02. 2024
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
22.11.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr.
FVT, Univerzita obrany v Brně (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor dopravné stroje a zariadenia) prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
FŠT TnUAD v Trenčíne (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor dopravné stroje a zariadenia) prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor energetické stroje a zariadenia)

prof. Ing. Michal Masaryk, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor energetické stroje a zariadenia)

prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
PF UPJŠ v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor anorganická chémia)

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor energetické stroje a zariadenia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania