doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Názov inauguračnej prednášky:
Hybridné metódy spájania tenkých plechov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 7. marca 2024 o 9.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Ľuboša Kaščáka, PhD., docenta na Katedre technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby SjF TUKE, na tému „Hybridné metódy spájania tenkých plechov“.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár - východné Slovensko) dňa 15. 02. 2024
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
12. 10. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor strojárske technológie a materiály) prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor strojárstvo) Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobné technológie)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor strojárske technológie a materiály)

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor strojírenská technológie)

prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor strojárske technológie a materiály)

prof. Ing. Peter Palček, PhD.
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor medzné stavy materiálov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania