doc. Ing. Ján Slota, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ján Slota, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra počítačovej podpory technológií
Názov inauguračnej prednášky:
Predikcia tvárniteľnosti výliskov z tenkých plechov využitím numerickej simulácie
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 23. februára 2017 o 11.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Slotu, PhD., docenta na Katedre počítačovej podpory technológií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Predikcia tvárniteľnosti výliskov z tenkých plechov využitím numerickej simulácie“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
16. 11. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Peter Šugár, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
- zahraničný odborník
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: materiálové inžinierstvo a strojárske technológie prof. Ing. Emil Evin, CSc.
SjF TUKE
- zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (predsedníčka) - SjF TUKE
- zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - MTF STU so sídlom v Trnave
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.51 výrobné technológie

prof. Ing. Pavol Švec, PhD. - SjF STU v Bratislave
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric - SjF ŽU v Žiline
- pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v ŠO: 5.2.7 strojárske technológie a materiály
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 4.12.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora