doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky
Názov inauguračnej prednášky:
Kinematická redundancia v robotických systémoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárstvo
Miesto konania:
9. 3. 2023 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 9. marca 2023 o 10.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie inauguračná prednáška doc. Ing. Ivana Virgalu, PhD., docenta na Katedre priemyselnej automatizácie a mechatroniky SjF TUKE, na tému „Kinematická redundancia v robotických systémoch“.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
28.11.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
FAI UTB ve Zlíne (zahraničná odborníčka, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor řízení strojů a procesů) prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika) prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor mechatronika)

členovia:
prof. Dr. Ing. Petr Novák
FS VŠB - TU Ostrava (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor řízení strojů a procesů)

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
SjF STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor výrobná technika)

prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)  
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SjF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 13.09.2023 vymenovaný za profesora prezidentkou SR