SjF habilitačné konania

Ing. Piotr Kuryło, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Piotr Kuryło, PhD.
Faculty of Mechanical Engineering University of Zielona Góra, Institute of Mechanical Engineering and Machine Building, Poland
Názov habilitačnej prednášky:
Multikriteriálna optimalizácia výrobných procesov
Názov habilitačnej práce:
Vybrané vlastnosti povrchových vrstiev liatinových odliatkov
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
24. 2. 2016 o 15.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 24. 2. 2016 o 15.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Piotra Kuryłu, PhD., odborného asistenta Faculty of Mechanical Engineering University of Zielona Góra, Poland, na tému „Multikriteriálna optimalizácia výrobných procesov“ a 25. 2. 2016 o 11.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vybrané vlastnosti povrchových vrstiev liatinových odliatkov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09.11.2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. Ing. Emil Evin, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MtF STU so sídlom v Trnave
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2016