Ing. Peter Sivák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Sivák, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy a prostriedky analýzy medzných stavov a zlyhaní prvkov konštrukcií
Názov habilitačnej práce:
Medzné stavy, zlyhania, intenzifikácia a rektifikácia konštrukcií
Študijný odbor:
5.2.1 strojárstvo
Miesto konania:
22. februára 2017 o 13.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 22. februára 2017 o 13.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Petra Siváka, PhD., odborného asistenta na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva Strojníckej fakulty TUKE na tému "Metódy a prostriedky analýzy medzných stavov a zlyhaní prvkov konštrukcií" a 23. februára 2017 o 9.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom "Medzné stavy, zlyhania, intenzifikácia a rektifikácia konštrukcií“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21. 11. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.
(predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2017