Ing. Natália Jasminská, PhD.

Display portlet menu

Ing. Natália Jasminská, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Natália Jasminská, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra energetickej techniky
Názov habilitačnej prednášky:
Výroba vodíka z alternatívnych zdrojov a jeho akumulácia
Názov habilitačnej práce:
Chladenie metalhydridových zásobníkov pri absorpcii vodíka do zliatiny La0,85Ce0,15Ni5
Študijný odbor:
5.2.6 energetické stroje a zariadenia
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 27. apríla 2017 o 9.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Natálie Jasminskej, PhD., odbornej asistentky na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TUKE na tému "Výroba vodíka z alternatívnych zdrojov a jeho akumulácia" a obhajoba habilitačnej práce s názvom "Chladenie metalhydridových zásobníkov pri absorpcii vodíka do zliatiny La0,85Ce0,15Ni5".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09. 02. 2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
FS VŠB - TU Ostrava prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Jozef Černecký, CSc.
FEVT TU vo Zvolene
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predsedníčka:
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

členovia:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
FMMI VŠB - TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.5.2017