Ing. Miroslav Tomáš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Miroslav Tomáš, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra počítačovej podpory technológií
Názov habilitačnej prednášky:
Testovanie vstupných materiálových údajov pre numerickú simuláciu procesov plošného tvárnenia
Názov habilitačnej práce:
Príspevok k numerickej simulácii procesov hlbokého ťahania rotačne nesymetrického tvaru výťažku
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
23. novembra 2016 o 14.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 23. novembra 2016 o 14.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Miroslava Tomáša, PhD., odborného asistenta na Katedre počítačovej podpory technológií Strojníckej fakulty TUKE, na tému "Testovanie vstupných materiálových údajov pre numerickú simuláciu procesov plošného tvárnenia" a 24. novembra 2016 o 9.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom „Príspevok k numerickej simulácii procesov hlbokého ťahania rotačne nesymetrického tvaru výťažku".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
10. 10. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (predsedníčka)
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
SjF STU v Bratislave

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2016