Ing. Marek Vrabeľ, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marek Vrabeľ, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Prototypové a inovačné centrum
Názov habilitačnej prednášky:
Mikro a makro geometria rezných nástrojov pri obrábaní kalených materiálov
Názov habilitačnej práce:
Štúdia obrobiteľnosti martenzitických renovačných vrstiev nástrojmi z kubického nitridu bóru
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
24. 09. 2020 o 10.30 h v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie.
Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou choroby COVID-19 sa habilitačná prednáška a obhajoba HP uskutočnili v Aule Maxima TUKE, Letná 9.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 24. 9. 2020 o 10.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Mareka Vrabeľa, PhD., vedeckovýskumného pracovníka Prototypového a inovačného centra SjF TUKE, na tému „Mikro a makro geometria rezných nástrojov pri obrábaní kalených materiálov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Štúdia obrobiteľnosti martenzitických renovačných vrstiev nástrojmi z kubického nitridu bóru“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
04. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MTF STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. dr. hab. inż. Wojciech Zebala
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01. 10. 2020