SjF habilitačné konania

Ing. Kamil Židek, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Kamil Židek, PhD.
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie MEMS snímačov v automatizovaných systémoch
Názov habilitačnej práce:
Automatické rozpoznávanie a klasifikácia výrobných povrchových chýb na báze vstavaných kamerových systémov
Študijný odbor:
5.2.14 automatizácia
Miesto konania:
25. 11. 2015 o 15.30 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 25. 11. 2015 o 15.30 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Kamila Žideka, PhD., odborného asistenta na Katedre matematiky, informatiky a kybernetiky FVT TUKE so sídlom v Prešove, na tému „Využitie MEMS snímačov v automatizovaných systémoch“ a 26. 11. 2015 o 11.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom „Automatické rozpoznávanie a klasifikácia výrobných povrchových chýb na báze vstavaných kamerových systémov“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
17. 04. 2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
FAI UTB v Zlíne prof. Ing. Radim Farana, CSc.
PrF OU v Ostrave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
SjF STU v Bratislave

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
FAI UTB v Zlíne
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: