Ing. Juraj Kováč, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Juraj Kováč, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Inovatívne prístupy projektovania výrobných systémov
Názov habilitačnej práce:
Virtuálne a digitálne projektové metodiky a ich experimentálne overovanie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárstvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 21. septembra 2023 o 10.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Juraja Kováča, PhD., odborného asistenta na Katedre priemyselného a digitálneho inžiniersva SjF TUKE, na tému „Inovatívne prístupy projektovania výrobných systémov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Virtuálne a digitálne projektové metodiky a ich experimentálne overovanie".
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár - východné Slovensko) dňa 7. 9. 2023
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
04. 05. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
SjF ŽU v Žiline doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
FST ZČU v Plzni prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
MTF STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.10.2023