Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav lekárskej informatiky
Názov habilitačnej prednášky:
Hodnotenie účinku celotelových vibrácií na biomechanickú parametrizáciu
Názov habilitačnej práce:
Biomechanika pohybu ľudského organizmu v rehabilitačnom procese
Študijný odbor:
5.2.47 biomedicínske inžinierstvo
Miesto konania:
23. novembra 2016 o 15.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 23. novembra 2016 o 15.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Jaroslava Majerníka, PhD., prednostu Ústavu Lekárskej informatiky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, na tému "Hodnotenie účinku celotelových vibrácií na biomechanickú parametrizáciu" a 24. novembra 2016 o 10.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom „Biomechanika pohybu ľudského organizmu v rehabilitačnom procese".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
25. 04. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
FBMI ČVUT v Kladne prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje) doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Ústav merania SAV v Bratislave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
FBMI ČVUT v Kladne

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
EF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2016