SjF habilitačné konania

Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
Názov habilitačnej prednášky:
Úloha Slovenskej legálnej metrológie v metrologickej infraštruktúre Slovenskej republiky.
Názov habilitačnej práce:
Legálna metrológia v kontexte interdisciplinarity aktivít merania
Študijný odbor:
5.2.53 meranie
Miesto konania:
22. februára 2017 o 15.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 22. februára 2017 o 15.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Jaromíra Markoviča, PhD., generálneho riaditeľa Slovenskej legálnej metrológie, n. o., Banská Bystrica na tému "Úloha Slovenskej legálnej metrológie v metrologickej infraštruktúre Slovenskej republiky" a 23. februára 2017 o 8.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom "Legálna metrológia v kontexte interdisciplinarity aktivít merania“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16. 02. 2016 - žiadosť,
8. 12. 2016 - žiadosť o pokračovanie
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
SjF STU v Bratislave prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
FAI UTB v Zlíne prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
FEI STU v Bratislave

prof. Ing. Peter Šolek, PhD.
SjF STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2017