Ing. Janka Majerníková, PhD.

Display portlet menu

SjF habilitačné konania

Ing. Janka Majerníková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Janka Majerníková, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej university v Košiciach, Katedra strojárskych technológií a materiálov
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy hodnotenia tvárniteľnosti tenkých oceľových plechov
Názov habilitačnej práce:
Strata kontinuity plastickej deformácie tenkých obalových plechov a jej príčiny
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
24. 2. 2016 o 14.00 h v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 24. 2. 2016 o 14.00 h sa uskutoční v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, prízemie habilitačná prednáška Ing. Janky Majerníkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre strojárskych technológií a materiálov SjF TUKE, na tému "Metódy hodnotenia tvárniteľnosti tenkých oceľových plechov" a 25. 2. 2016 o 10.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie obhajoba habilitačnej práce s názvom „Strata kontinuity plastickej deformácie tenkých obalových plechov a jej príčiny“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09.11.2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MtF STU so sídlom v Trnave
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2016