SjF habilitačné konania

Ing. Ingrid Delyová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ingrid Delyová, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Názov habilitačnej prednášky:
Analýza únavového kmitania pre odhad únavovej životnosti konštrukčných prvkov
Názov habilitačnej práce:
Predĺženie a predikcia životnosti manipulačných nosných konštrukcií strojov
Študijný odbor:
5.2.1 strojárstvo
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 20. 10. 2016 o 10.30 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Ingrid Delyovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF TUKE, na tému „Analýza únavového kmitania pre odhad únavovej životnosti konštrukčných prvkov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Predĺženie a predikcia životnosti manipulačných nosných konštrukcií strojov".
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
27.04.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD.
SjF STU v Bratislave prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje) prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
SjF ŽU v Žiline
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT TnUAD v Púchove

prof. Dr. Ing. Milan Sága
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2016