Ing. Dušan Sabadka, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra automobilovej výroby
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy a techniky štíhlej výroby pre zvyšovanie konkurencieschopnosti strojárskych podnikov
Názov habilitačnej práce:
Metodika multikriteriálneho merania a zvyšovania inovačnej výkonnosti dodávateľských firiem v automobilovom priemysle
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 7. marca 2024 o 11.30 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Dušana Sabadku, PhD., odborného asistenta na Katedre automobilovej výroby SjF TUKE, na tému „Metódy a techniky štíhlej výroby pre zvyšovanie konkurencieschopnosti strojárskych podnikov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Metodika multikriteriálneho merania a zvyšovania inovačnej výkonnosti dodávateľských firiem v automobilovom priemysle".
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár - východné Slovensko) dňa 15. 02. 2024
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
22.11.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
dr hab. inż. Paweł Woś, prof. PRz
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
SjF ŽU v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
FS VŠB - TU Ostrava

prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.03.2024