Ing. Daniela Onofrejová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Daniela Onofrejová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Daniela Onofrejová, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Názov habilitačnej prednášky:
Posudzovanie fyzickej záťaže pri navrhovaní pracovného miesta s použitím moderných digitálnych nástrojov
Názov habilitačnej práce:
Efektívnosť výroby v kontexte znižovania ergonomických rizík
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
strojárstvo
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 23. mája 2024 o 10.00 h sa uskutoční v zasadacej miestnosti Consilium Magnus Dekanátu Strojníckej fakulty TUKE, Letná 1/9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Daniely Onofrejovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie SjF TUKE, na tému „Posudzovanie fyzickej záťaže pri navrhovaní pracovného miesta s použitím moderných digitálnych nástrojov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Efektívnosť výroby v kontexe znižovania ergonomických rizík".
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár (Balík Korzár - východné Slovensko) dňa 09. 05. 2024
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29. 02. 2024 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
SjF ŽU v Žiline
prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
FaME UTB ve Zlíně
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.
FVT TUKE so sídlom v Prešove (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predsedníčka:
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
FEI VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Ivana Tureková PhD., MBA
PF UKF v Nitre
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: