Ing. Dagmar Draganovská, PhD.

Display portlet menu

SjF habilitačné konania

Ing. Dagmar Draganovská, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Dagmar Draganovská, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra strojárskych technológií a materiálov
Názov habilitačnej prednášky:
Testovanie účinnosti protikoróznej ochrany materiálov
Názov habilitačnej práce:
Diagnostikovanie morfológie povrchov predupravených tryskaním
Študijný odbor:
5.2.7 strojárske technológie a materiály
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 20. 10. 2016 o 9.00 h sa uskutoční v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie habilitačná prednáška Ing. Dagmar Draganovskej, PhD., odbornej asistentky na Katedre strojárskych technológií a materiálov SjF TUKE, na tému „Testovanie účinnosti protikoróznej ochrany materiálov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Diagnostikovanie morfológie povrchov predupravených tryskaním“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09.05.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
FCHT Univerzita Pardubice prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
SjF TUKE (zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)

prof. Ing. Peter Palček, PhD.
SjF ŽU v Žiline

prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
SjF STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2016