Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.

Display portlet menu

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Letecká fakulta TUKE, katedra manažmentu leteckej prevádzky
Názov inauguračnej prednášky:
Letecká edukácia v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy ako interdisciplinárny didaktický systém pre transfer poznatkov v rámci integrovaného študijného odboru Doprava
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Zo zdravotných dôvodov sa inauguračná prednáška plánovaná dňa 25.2.2021 ruší.
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE podľa § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 25. 2. 2021 o 9:15 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislava Szaba, PhD., MBA, LL.M., mim. prof., pracovníka Katedry manažmentu leteckej prevádzky LF TUKE, s názvom „Letecká edukácia v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy ako interdisciplinárny didaktický systém pre transfer poznatkov v rámci integrovaného študijného odboru Doprava“. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos zabezpečený v posluchárni L1, na LF TUKE, Rampová 7, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
22.07.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore doprava) prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Prahe, (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy) prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti leteckej dopravy)

členovia:
prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski
Instytut Nawigacji, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Prahe, Česká republika (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií LF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
Dátum: 4.5.2021
Dôvod: Uplynutie doby pre uskutočnenie inauguračnej prednášky, v zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko - pedagogických titulov a umelecko - pedagogických titulov docent a profesor.