doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Letecká fakulta, katedra avioniky
Názov inauguračnej prednášky:
Výpočtová kybernetika v kontexte metód vzdelávania špecialistov leteckého a kozmického inžinierstva v integrovanom študijnom odbore Doprava
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE podľa § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 25. 2. 2021 o 11:05 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Rudolfa Andogu, PhD., pracovníka Katedry avioniky LF TUKE, s názvom „Výpočtová kybernetika v kontexte metód vzdelávania špecialistov leteckého a kozmického inžinierstva v integrovanom študijnom odbore doprava“. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos zabezpečený v posluchárni L1, na LF TUKE, Rampová 7, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
24.7.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy) prof. Ing. Rudolf Jalovecký,CSc.
Univerzita Obrany v Brně, Fakulta Vojenských technologií, Česká republika (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti leteckej elektroniky, leteckej dopravy) prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - Ústav logistiky a dopravy, Technická univerzita v Košiciach (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)

členovia:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Prahe, Česká republika (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)

prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)

prof. Dr. habil. Levente Adalbert Kovács
Óbuda University, Budapešť, Maďarsko (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, rektor Óbuda University, prezident Hungarian IEEE a IEEE SMC chapters, vedecky pôsobí v odbore kybernetiky a riadenia zložitých systémov)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií LF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR