doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP

Display portlet menu

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckého inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Inteligentné a progresívne metódy modelovania, riadenia a diagnostiky pohonných jednotiek v leteckej doprave s využitím výpočtovej inteligencie
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE podľa § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 18. 11. 2021 o 10:00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Ladislava Főzőa, PhD., pracovníka Katedry leteckého inžinierstva LF TUKE, s názvom „Inteligentné a progresívne metódy modelovania, riadenia a diagnostiky pohonných jednotiek v leteckej doprave s využitím výpočtovej inteligencie“. Inauguračná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos zabezpečený v posluchárni L1, na LF TUKE, Rampová 7, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Košický Korzár 04.11.2021
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
31.08.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.
Univerzita Obrany v Brně, Fakulta Vojenských technologií, Česká republika (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti leteckej elektroniky, leteckej dopravy) prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy) prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - Ústav logistiky a dopravy (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra letovej prípravy (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)

Členovia:
prof. Dr. habil. Levente Adalbert Kovács
Óbuda University, Budapešť, Maďarsko, (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, rektor Óbuda University, prezident Hungarian IEEE a IEEE SMC chapters, vedecky pôsobí v odbore kybernetiky a riadenia zložitých systémov)

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií LF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 31.08.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR