LF inauguračné konania

doc. Ing. Ján PIĽA, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Ján PIĽA, PhD.
LF TUKE, katedra leteckého inžinierstva
Názov inauguračnej prednášky:
Využitie nových technológií v procese zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy
Študijný odbor:
2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Miesto konania:
8.6.2016 o 8:30 hod. v miestnosti Aula 01, LF TUKE, Rampová 7, budova B-19
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 4 ods. 9 a 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8. júna 2016 o 8:30 hod. sa v miestnosti Aula 01 LF TUKE, budova B-19, Rampová 7 uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Piľu, PhD. pracovníka Katedry leteckého inžinierstva LF TUKE s názvom: Využitie nových technológií v procese zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
12.02.2016 žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prof. Ing. Vladimír BELLA, CSc.
významný medzinárodne uznávaný vedecký pracovník prof. Ing. Martin PETRUF, CSc.
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
LF TUKE

členovia:
prof. Ing. Antonín PIŠTEK, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ČR

prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

prof. Ing. Aurel SLOBODA, CSc.
významný medzinárodne uznávaný vedecký pracovník
Prehľad plnenia minimálnych kritérií LF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.5.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora