RNDr. Peter Szabó, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Peter Szabó, PhD.
Katedra leteckej technickej prípravy, LF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Matematické modelovanie konceptu - vzdušný priestor voľných tratí
Názov habilitačnej práce:
Letecká doprava – niektoré vybrané technológie a algoritmy
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
11.06.2020 - budova Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE, miestnosť 001
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.6.2020 o 08:30 hod. sa v miestnosti 001 budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Petra Szabó, PhD., odborného asistenta na Katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému „Matematické modelovanie konceptu - vzdušný priestor voľných tratí“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Letecká doprava - niektoré vybrané technológie a algoritmy“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
31. 01. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Dopravní, Ústav letecké dopravy doc. Ing. Dušan Teichmann, PhD.
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Inštitút dopravy doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Katedra manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Ústav letecké dopravy, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020