PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

Display portlet menu

PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.
Katedra řízení lidských zdrojů, vedoucí katedry, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Názov habilitačnej prednášky:
Uplatňovanie etických princípov v manažmente dopravných spoločností
Názov habilitačnej práce:
Etické kódexy v sektoru dopravy a logistiky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9. 6. 2022 o 8:30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Mgr. Zdeňka Cahu, Ph.D., MBA, MSc., vedúceho Katedry riadenia ľudských zdrojov, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach na tému „Uplatňovanie etických princípov v manažmente dopravných spoločností“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Etické kódexy v sektoru dopravy a logistiky“. Habilitačná prednáška sa vykoná v Salóniku, budova študentského domova TUKE, Boženy Nemcovej 1.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Korzár, dňa 25.5.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
11.4.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Ing. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Prorektorka pro strategii a rozvoj
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
dr hab. pil. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.06.2022