Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP

Display portlet menu

Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP
Katedra manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Narušenie bezpečnosti letiskovej prevádzky – incidenty a nehody pri neoprávnenom vstupe na prevádzkové plochy letiska
Názov habilitačnej práce:
Riadenie rizík v bezpečnostnom manažmente prevádzky letísk
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24. 02. 2022 o 8:00 hod. sa v Sieni Vedeckej rady LF TUKE, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Koščáka, PhD., vedúceho Katedry manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, na tému „Narušenie bezpečnosti letiskovej prevádzky – incidenty a nehody pri neoprávnenom vstupe na prevádzkové plochy letiska“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Riadenie rizík v bezpečnostnom manažmente prevádzky letísk“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár 9.2.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.8.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy Prof. dr hab. pil. inž. Jaroslaw Kozuba
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Air Transport Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra letovej prípravy
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckej technickej prípravy

Členovia:
doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.
Dopravný úrad SR, MDaV SR, Bratislava

doc. Ing. Radovan Soušek, PhD.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.03.2022