Ing. Peter Korba, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Korba, PhD.
Katedra leteckého inžinierstva, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Štvrtá priemyselná revolúcia a letecký priemysel
Názov habilitačnej práce:
Využitie inovatívnych nástrojov pri zaistení technickej bezpečnosti leteckých komponentov
Študijný odbor:
2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Miesto konania:
16.02.2017, zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.02.2017 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Korbu, PhD., odborného asistenta na katedre leteckého inžinierstva Leteckej fakulty TUKE, na tému: Štvrtá priemyselná revolúcia a letecký priemysel a obhajoba habilitačnej práce s názvom Využitie inovatívnych nástrojov pri zaistení technickej bezpečnosti leteckých komponentov.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.09.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.
významný profesor v odbore
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
LF TUKE

členovia:
prof. Ing. Vladimír Bella, CSc.
významný odborník v odbore

dr hab. inz. Jaroslaw Kozuba
Polish Air Force Academy in Deblin, Wysza Szkola Oficerska Sil Powietrznych, Deblin, Poland

náhradník:
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Strojnícka fakulta TUKE
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.3.2017