Ing. Peter Kaľavský, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Súčasný stav a vývojové trendy v oblasti núdzového opustenia lietadla pomocou padákových technológii - „Plán B“ v civilnom letectve
Názov habilitačnej práce:
Skúšobníctvo a expertízna činnosť v oblasti padákovej techniky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18. 11. 2021 o 8:00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Kaľavského, PhD., pracovníka katedry letovej prípravy, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, na tému „Súčasný stav a vývojové trendy v oblasti núdzového opustenia lietadla pomocou padákových technológii - ´´Plán B´´ v civilnom letectve“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Skúšobníctvo a expertízna činnosť v oblasti padákovej techniky“. Habilitačná prednáška sa vykoná v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bude verejný audiovizuálny priamy prenos zabezpečený v posluchárni L1, na LF TUKE, Rampová 7, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Inzerát uverejnený v denníku Košický Korzár 04.11.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
30.8.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy Prof. dr hab. pil. inž. Jaroslaw Kozuba
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Air Transport prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckej technickej prípravy
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Katedra manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.
Dopravný úrad SR, MDaV SR, Bratislava

doc. Ing. Radovan Soušek, PhD.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.12.2021