Research

Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

Display portlet menu

Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP
Katedra leteckej technickej prípravy, LF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Základné princípy merania magnetických polí
Názov habilitačnej práce:
Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie
Študijný odbor:
2613 elektronika
Miesto konania:
18.10.2018 zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.10.2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Lipovského, PhD., ING-PAED IGIP, odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému: Základné princípy merania magnetických polí a obhajoba habilitačnej práce s názvom Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
18.04.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc.
České vysoké učení technické v Praze prof. Ing. Stanislav MARCHEVSKÝ, CSc.
Technická univerzita v Košiciach prof. RNDr. Rastislav VARGA, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., mimoriadny profesor
Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.
Univerzita obrany, Brno
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.12.2018