LF habilitačné konania

Ing. Pavol Kurdel, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Pavol Kurdel, PhD.
LF TUKE, Katedra avioniky
Názov habilitačnej prednášky:
Základné atribúty odhadu procesu učenia operátor pilota
Názov habilitačnej práce:
Vedecko-pedagogické aspekty experimentu a modelovania so zložitými leteckými systémami
Študijný odbor:
2613 elektronika
Miesto konania:
25.5.2016, zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, Košice (budova B25, 2. poschodie)
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25. 5. 2016 o 9:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Kurdela, PhD., odborného asistenta na katedre avioniky Leteckej fakulty TUKE, na tému: Základné atribúty odhadu procesu učenia operátor pilota a obhajoba habilitačnej práce s názvom Vedecko-pedagogické aspekty experimentu a modelovania so zložitými leteckými systémami.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
8.2.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. František MARTINEC, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Ústav letecké dopravy prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
významný odborník v odbore
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.
Univerzita obrany, Fakulta Vojenských technologií, Brno, ČR

členovia:
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
LF TUKE

prof. Ing. Antonín KAZDA, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra leteckej dopravy
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou od 15.6.2016