Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Názov habilitačnej prednášky:
Elektromagnetické aktuátory satelitu skCUBE
Názov habilitačnej práce:
Bezkontaktné meranie mechanického napätia
Študijný odbor:
Elektronika
Miesto konania:
10.06.2019 - budova Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE, miestnosť 001
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.06.2019 o 08:30 hod. sa v miestnosti 001 budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Miroslava Šmelka, PhD., odborného asistenta na Katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému „Elektromagnetické aktuátory satelitu skCUBE“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Bezkontaktné meranie mechanického napätia“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
13.12.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D.
Katedra měření, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Prahe prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafárika prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta TUKE

Člen
prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita

doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD.
Ústav výrobního inženýrství, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Náhradník
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 24.6.2019