Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP

Display portlet menu

Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP
Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore SR
Názov habilitačnej práce:
Komparatívna analýza a validácia edukačného procesu riadiacich letovej prevádzky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
doprava
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24. 02. 2022 o 8:45 hod. sa v Sieni Vedeckej rady LF TUKE, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Mateja Antoška, PhD., odborného asistenta Katedry letovej prípravy, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, na tému „Poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore SR“ a následne obhajoba habilitačnej práce s názvom „Komparatívna analýza a validácia edukačného procesu riadiacich letovej prevádzky“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Korzár 9.2.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.8.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy Prof. dr hab. pil. inž. Jaroslaw Kozuba
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Air Transport prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra leteckej technickej prípravy
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Katedra manažmentu leteckej prevádzky, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.
Dopravný úrad SR, MDaV SR, Bratislava

doc. Ing. Radovan Soušek, PhD.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.03.2022