Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.
Názov habilitačnej prednášky:
Integrované systémy riadenia v leteckej doprave v kontexte noriem ISO
Názov habilitačnej práce:
Ľudský faktor v leteckých profesiách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
Doprava
Miesto konania:
7.11.2019 - Sála Symphony hotela DoubleTree by Hilton, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.11.2019 o 07:45 hod. sa v sále Symphony hotela DoubleTree by Hilton, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Luboša Sochu, PhD., PhD, odborného asistenta na Katedre manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty TUKE, na tému „Integrované systémy riadenia v leteckej doprave v kontexte noriem ISO“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Ľudský faktor v leteckých profesiách“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
03.04.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.
Vedúci katedry, Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D.
Technická univerzita v Košiciach, Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta

doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta

Členovia:
Doc. Ing. Martin BUGAJ
Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, PhD.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.11.2019